ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་།༼བླུན་པོ་བརྟག་པ།༽

སྤེལ་མཁན། Admin རྡེབ་ཚད། སྤེལ་དུས། 10/12/27

         སྐྱེ་བོ་ངན་པ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་། །ལྷག་པར་སྤྱོད་པ་ངན་པར་འགྱུར། ། འབབ་ཆུ་ཇི་ལྟར་ལྡོག་གྱུར་ཀྱང་། །ཐུར་དུ་འབབ་པ་ཁོ་ནར་འདོད། ། དམན་ལ་སྤྱོད་པ་བཟང་བྱུང་ཡང་། །དེ་ནི་བཅོས་མའི་རྣམ་ཐར་ཡིན། ། ཤེལ་ལ་ནོར་བུས་ཁ་བསྒྱུར་ཡང་། །ཆུ་དང་ཕྲད་ན་རང་མདོག་སྟོན། ། བླུན་པོས་བྱ་བ་ལེགས་གྲུབ་ཀྱང་། །སྟེས་དབང་ཡིན་གྱི་བསྒྲུབས་པས་མིན། ། སྲིན་བུའི་ཁ་ཆུ་དར་སྐུད་དུ། །འགྲོ་བ་མཁས་ནས་བྱུང་བ་མིན། ། ཆེན་པོས་འབད་ནས་བསྒྲུབས་པའི་གྲོས། །ངན་པས་སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་འཇོམས། ། ཞིང་པས་ལོ་ཟླར་འབད་པའི་ཞིང་། །སེར་བས་སྐད་ཅིག་རྡུལ་དུ་རློག ། ངན་པ་ཕལ་ཆེར་རང་གི་སྐྱོན། །གང་ཡིན་གཞན་ལ་འགོད་པར་བྱེད། ། ཁྭ་ཏས་མི་གཙང་ཟོས་པའི་མཆུ། །ས་གཙང་གཞན་ལ་འབད་ནས་འཕྱིད། ། བླུན་པོ་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ན། །དོན་ཉམས་དེ་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། ། ཝ་སྐྱེས་རྒྱལ་པོར་བསྐོས་པ་ཡིས། །འཁོར་སྡུག་རང་ཡང་བསད་ཅེས་གྲགས། ། རྨོངས་པ་བདེ་བ་འདོད་བཞིན་དུ། །བྱ་བ་སྡུག་བསྔལ་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ། ། གདོན་གྱིས་བཏབ་པའི་སྐྱེ་བོ་འགའ། །སྡུག་བསྔལ་སྤང་ཕྱིར་ལྕེབས་པ་མཐོང་། ། བློ་ངན་དྲང་པོ་ལ་ལས་རང་། །བརླག་འགྱུར་ལ་ལས་གཞན་ལ་གནོད། ། ནགས་ཀྱི་ཤིང་དྲང་རྩད་ནས་གཅོད། །མདའ་ཡི་དྲང་པོས་ཕ་རོལ་གསོད། ། རྟག་ཏུ་གཞན་དོན་མི་སེམས་པ། །དེ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཕྱུགས་དང་མཚུངས། ། བཟའ་བཏུང་འབའ་ཞིག་དུད་འགྲོས་ཀྱང་། །བསྒྲུབ་པར་ནུས་པ་མ་ཡིན་ནམ། ། ཕན་དང་མི་ཕན་མི་དཔྱོད་ཅིང་། །བློ་དང་ཐོས་པ་མི་བསྒྲུབ་པར། ། ལྟོ་འགྲངས་འབའ་ཞིག་དོན་གཉེར་བ། །སྤུ་མེད་པ་ཡི་ཕག་པ་ཡིན། ། བླུན་པོའི་དབུས་ན་དགའ་ཞིང་བརྩེ། །མཁས་པའི་མདུན་ན་ཞུམ་ཞིང་འཛུར། ། ནོག་དང་ལྐོག་ཤལ་མེད་ན་ཡང་། །ཡ་སོ་ཅན་གྱི་བ་ལང་ཡིན། ། གང་ན་བཟའ་བཏུང་ཡོད་དེར་རྒྱུག །དགོས་པའི་བྱ་བ་བཅོལ་ཡང་འབྲོས། ། གཏམ་དང་བཞད་གད་ཤེས་ན་ཡང་། །མཇུག་མ་མེད་པའི་ཁྱི་རྒན་ཡིན། ། རྨིག་རྗེས་ཆུ་ཡིས་དགང་སླ་སྟེ། །མཛོད་ཆུང་ནོར་གྱིས་དགང་བ་སླ། ། ཞིང་ཆུང་ས་བོན་གདབ་སླ་སྟེ། །བློ་ཆུང་རིག་པ་མགུ་བ་སླ། ། དྲེགས་བཅས་བླུན་པོ་ཁས་ལེན་ཅན། །ཆེན་པོ་ཡིན་ཡང་ཉམས་པར་འགྱུར། ། གོམ་པ་གང་གི་ས་བྱིན་པས། །སྟོབས་ལྡན་གྱིས་ནི་ས་གསུམ་ཤོར། ། བློ་ཆུང་སེམས་ལ་ཁོན་འཛིན་ཅན། །གནོད་པ་བས་ཀྱང་རྣམ་འགྱུར་སྔ། ། ཁྱི་ངན་དགྲ་བོ་མཐོང་བ་ན། །རྨུགས་པའི་ཐོག་མར་ཀུ་ཅོ་འདོན། ། བླུན་པོས་བསགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཉིད། །མྱོང་གི་སྤྱོད་པའི་བདེ་མི་མྱོང་། ། ཡང་ཡང་ཉུལ་ཞིང་ལྟ་བ་ཡི། །འཇུངས་པའི་ནོར་ནི་བྱི་བ་འདྲ། ། བླུན་པོའི་དྲུང་དུ་མཁས་པ་བས། །སྤྲེའུ་འཛིན་པ་ཁྱད་པར་འཕགས། ། སྤྲེལ་འཛིན་ཟས་དང་ནོར་གྱིས་མཆོད། །མཁས་པ་ལག་པ་སྟོང་པར་འགྲོ། ། ཡོན་ཏན་མེད་པའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །ཡོན་ཏན་ཅན་ལ་ལྷག་པར་སྡང་། ། གངས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་དགུན་སྐྱེས་པའི། །ལོ་ཏོག་ལྟས་ངན་ཡིན་ཞེས་སྒྲོགས། ། ཡོན་ཏན་ལོག་པར་སྦྱངས་པ་འགའ། །ལེགས་པར་སྦྱངས་པ་ཁྱད་དུ་གསོད། ། ལྦ་བ་མེད་ན་གླིང་ཕྲན་འགར། །ཡན་ལག་ཉམས་པའི་སྐྱོན་དུ་བྱེད། ། ཆོ་ག་ཉམས་པར་བྱེད་པ་རྣམས། །ཆོ་ག་ཚང་བར་བྱེད་ལ་བརྙས། ། ཙུ་ཏའི་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་པ་ན། །རྐང་གཉིས་པ་ལ་མིར་མི་བརྩི། ། ཆོ་ག་ལོག་པར་བསྒྲུབ་པ་འགའ། །ཡང་དག་ཆོ་ག་བྱེད་ལ་གཤེ། ། སྐྱེས་བུ་ཁྱི་ཡི་མགོ་ཅན་རྣམས། །བཞིན་བཟང་བུད་མེད་ཡིན་ཞེས་བརྙས། ། ལོག་འཚོའི་ཟས་ནོར་རྙེད་པ་འགའ། །མཁས་པ་དབུལ་པོ་ཁྱད་དུ་གསོད། ། སྤྲེལ་རྒན་རྣམས་ཀྱིས་མི་བཟུང་ནས། །མཇུག་མ་མེད་ཅེས་བཞད་གད་བྱེད། ། དེས་ན་ལས་ཀྱིས་མནར་བས་ན། །མཁས་པ་བླུན་པོའི་ནང་དུ་འཁྱམས། ། རླུང་གིས་བདས་པའི་མ་ལི་ཀ །དྲི་ཞིམ་ཕྱག་བདར་ཁྲོད་ན་བརྫི། ། སྐྱོན་རྣམས་འབད་པས་འཛིན་བྱེད་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་རྩ་ནས་མི་ཆགས་པ། ། སྐྱེས་བུ་ངན་པ་ཆུ་ཚགས་བཞིན། །ངན་པ་འཛིན་གྱི་བཟང་པོ་འཆོར། ། ལེགས་ཉེས་དཔྱོད་པའི་བློ་གྲོས་མེད། །མཁས་པའི་མདུན་སར་ཕྱིར་ཕྱོགས་སྐྲོད། ། ཟས་ནོར་ཁོ་ནའི་གཏམ་གྱིས་འདའ། །རྐང་གཉིས་པ་ཡི་ཕྱུགས་སུ་བཤད། ། བློ་ཆུང་མང་དུ་འདུས་ན་ཡང་། །བྱ་བ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་མི་ནུས། ། རྩི་རྐྱང་མང་དུ་བསྡམས་ན་ཡང་། །ཁང་པའི་གདུང་མ་བཟོད་པར་དཀའ། ། མ་དཔྱད་པ་ལས་དོན་གྲུབ་པ། །བྱུང་ཡང་མཛངས་པར་སུ་ཞིག་བརྩི། ། སྲིན་བུ་དག་གིས་ཟོས་པའི་རྗེས། །ཡི་གེར་བྱུང་ཡང་ཡིག་མཁན་མིན། ། བློ་གྲོས་ཞན་པའི་འདོད་གཏམ་དང་། །ཅང་ཤེས་མིན་པའི་རྟ་མཆོག་དང་། ། གཡུལ་ངོར་ལྷུང་བའི་རལ་གྲི་རྣམས། །སུ་ཡི་གྲོགས་འགྱུར་ངེས་པ་མེད། ། ཤེས་རབ་མེད་པའི་བླུན་པོ་རྣམས། །མང་ཡང་དགྲ་ཡི་དབང་དུ་འགྲོ། ། གླང་ཆེན་སྟོབས་ལྡན་ཁྱུར་ལོངས་པ། །རི་བོང་བློ་ལྡན་གཅིག་གིས་བཏུལ། ། ཤེས་རབ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་། །ཕལ་ཆེར་རང་ལ་ཕན་པ་ཉུང་། ། འདོད་འཇོ་བ་ཡི་འོ་མ་ཡང་། །བེ་འུས་འཐུང་བ་བརྒྱ་ལམ་ཡིན། ། བླུན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཁས་པ་ཡང་། །མཆོད་པར་འགྱུར་བའི་ངེས་པ་མེད། ། ཉི་མ་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་ཡང་། །འབྱུང་པོའི་གདོན་རྣམས་མི་འབྲོས་སམ། ། བླུན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་གསོག་རྣམས་ལ། །གཉེན་གྱི་བསམ་པ་ག་ལ་ཡོད། ། སྡིག་སྡུག་གཏམ་ངན་ཁོ་ན་ཡིས། །བྱི་བ་བཞིན་དུ་བསགས་ནས་འཆི། ། སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་ཚོགས་ནང་དུ། །ཡོན་ཏན་ལྡན་ཡང་ག་ལ་འཁུར། ། སྦྲུལ་གདུག་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །སྒྲོན་མེ་གསལ་ཡང་འོད་མི་འབྱིན། ། ལོངས་སྤྱོད་མོད་ཀྱང་ལས་ངན་གྱིས། །འཇུངས་པས་སྤྱོད་པའི་རང་དབང་མེད། ། རྒུན་འབྲུམ་སྨིན་པ་ཟ་བའི་ཚེ། །ཁྭ་ལ་མཆུ་ནད་རྒྱུན་དུ་འབྱུང་། ། རྒྱུན་དུ་གཞན་གྱིས་སྐྱོང་དགོས་པའི། །སྐྱེ་བོ་ནམ་ཞིག་ཅི་ནས་ཉམས། ། བྱ་རོག་གིས་ནི་བཟུང་བ་ཡི། །རུས་སྦལ་ས་ལ་ལྷུང་ཞེས་གྲགས། ། བཟང་ངན་མི་ཤེས་དྲིན་བྱས་བརྗེད། །ངོ་མཚར་གཏམ་ལ་མཚར་མི་འཛིན། ། མངོན་སུམ་མཐོང་བ་སླར་ཡང་འདྲི། །ཞུམ་ཞིང་རྗེས་འབྲང་བླུན་པོའི་རྟགས། ། དྲོད་ཆུང་ཁ་ཡིས་དགྲ་བོ་འདུལ། །རྒྱང་ནས་མཐོང་ན་ཅ་ཅོ་འབྱིན། ། འཐབ་སར་ཕྲད་ན་ཐལ་མོ་སྦྱོར། །རང་ཁྱིམ་སླེབས་ན་ང་རྒྱལ་སྨྲ། ། སྡར་མ་གྲོས་བྱེད་ཚེ་ན་དཔའ། །ཁྲལ་དགོས་པ་ན་ནོར་རྩིས་འདེབས། ། འགྲོ་དགོས་པ་ན་ནད་བུ་ལྡང་། །འཐབ་སར་རྒྱང་ནས་འབོད་ཅིང་བསྒོ། ། བློ་ཆུང་ཅུང་ཟད་རྒྱལ་བས་ངོམས། །གལ་ཏེ་ཕམ་ན་གཉེན་ལ་འཁང་། ། གྲོས་ལ་འཚོགས་ན་འཐབ་རྩོད་སློང་། །གསང་གྲོས་བྱས་ན་ལྐོག་ཏུ་སྨྲ། ། གཡུལ་ངོར་རྒྱན་ལ་བྱི་དོར་བྱེད། །དགྲ་དང་ཕྲད་ན་རང་ཕྱོགས་སྦེད། ། འགྲོགས་ན་དགྲ་བས་གཉེན་ཕྱོགས་འཇིགས། །མཚོན་ཆ་དགྲ་ཡི་ལག་ཆར་འཕེན། ། དཔུང་ཚོགས་འགྲོ་ན་མཇུག་སྡུད་ལ། །ལྡོག་ན་དེ་ཡི་སྣ་འདྲེན་བྱེད། ། བཟའ་བཏུང་མཐོང་ན་ནན་གྱིས་འཇུག །དཀའ་བ་མཐོང་ན་ཐབས་ཀྱིས་འབྱོལ། ། སྐྱེ་བོ་ངན་པའི་མཚན་ཉིད་ལ། །བརྗོད་རྒྱུ་དུ་མ་ཡོད་མོད་ཀྱང་། ། ངན་སྐྱུགས་ཁྲོན་པ་སུ་ཞིག་སློང་། །སྐྱུགས་པ་མཁས་པ་སུ་ཞིག་མྱོང་། ། མཆུ་བསྐྱོད་པ་ཡིས་བརྡ་སྤྲོད་ཅིང་། །སྨོས་པའི་ཚེ་ན་མིག་ཚུམས་བྱེད། ། རྣམ་ཐར་ཐོས་ན་འཁུན་འཆོར་བ། །གང་ལ་བྱུང་ཡང་ཐ་ཤལ་རྟགས། ། ལེགས་པར་བཤད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་ལས་བླུན་པོ་བརྟག་པ་སྟེ་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་གསུམ་པའོ། །

Copyright 2006-2017 Powered By jzschool 青ICP备06000522号 QQ:36150041
དྲ་ཚིགས་འདིའི་པར་དབང་ཡོད་ཚད་གཅན་ཚ་རྫོང་མི་རིགས་སློབ་འབྲིང་ལ་དབང་།